1. Odbor živnostenský
Agenda Zaměstnanci Informace odboru Potřebuji zařídit...

Kontaktní adresa:

Semilská 43/1,
Praha – Kbely,
tel.: 284 08 08 11
2. patro vlevo

Odbor zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání, vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a je centrálním registračním místem.

informace podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád v platném znění, za rok 2019

Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

V roce 2019 realizovali pracovníci kontrolního oddělení zdejšího živnostenského odboru ve své územní působnosti, tj. správním obvodu Praha 19, (Kbely, Vinoř a Satalice), celkem 98 kontrolních šetření zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění (živnostenský zákon) a předpisů souvisejících.

Kontrolních zjištění (tj. porušení konkrétních ustanovení příslušných § živnostenského zákona), bylo celkem 99.

 • V blokovém řízení-příkazem na místě, bylo uloženo 7 pokut.
 • Ve správním-příkazovém řízení bylo pravomocně uloženo celkem 47 pokut.
 • Dále, ve správním řízení, bylo pravomocně 11 fyzickým osobám zrušeno celkem 12 živnostenských oprávnění a 31 právnickým osobám celkem 47 živnostenských oprávnění.
 • Řešen byl také podnět z hlediska neoprávněného podnikání v oblasti tzv. velké dopravy.
 • Ve spolupráci s Městskou policií byla provedena kontrola předváděcí akce „typu šmejdi“.
 • Průběžně zdejší živnostenský odbor řešil z hlediska dodržování živnostenského zákona provozování nelegální ubytovny.

Nejčastějším porušením živnostenského zákona ze strany podnikatelských subjektů, a to jak právnických tak i fyzických osob, bylo porušení ustanovení § 31 odst.2 živnostenského zákona tj. neoznačení sídla taxativně stanovenými údaji tj. identifikačním číslem osoby a obchodní firmou, případně jménem a příjmením podnikatele a neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž mají na území České republiky sídlo. Dalším častým porušením živnostenského zákona bylo porušení ustanovení § 17 odst.3, 7 a 8 živnostenského zákona, tzn. neoznámení živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, a to předem, neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji, dále i porušení ustanovení § 31 odst.16 téhož zákona, tzn. při ukončení činnosti v provozovně neoznámení adresy pro vypořádání závazků.
zpracoval: Otakar Matějček
vedoucí kontrolního oddělení
živnostenského odboru

informace podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád v platném znění, za rok 2018

Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

V roce 2018 realizovali pracovníci kontrolního oddělení zdejšího živnostenského odboru ve své územní působnosti, tj. správním obvodu Praha 19, (Kbely, Vinoř a Satalice), celkem 100 kontrolních šetření zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění (živnostenský zákon) a předpisů souvisejících.

Kontrolních zjištění (tj. porušení konkrétních ustanovení příslušných § živnostenského zákona), bylo celkem 107.

 • V blokovém řízení-příkazem na místě, bylo uloženo 7 pokut a ve správním-příkazovém řízení bylo pravomocně uloženo celkem 51 pokut.
 • Dále, ve správním řízení, bylo pravomocně 13 fyzickým osobám zrušeno celkem 18 živnostenských oprávnění a 24 právnickým osobám celkem 33 živnostenských oprávnění..
 • V 1 případě zdejší živnostenský odbor musel použít ustanovení § 16 odst.1 a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění. Jedné podnikající fyzickém osobě byla uložena pokuta za to, že jako kontrolovaná osoby nesplnila některou z povinností podle § 10 odst.2 citovaného zákona, tj. neposkytla součinnost při výkonu kontroly.
 • Zdejší živnostenský odbor obdržel za rok 2018 1 stížnost na podnikatelský subjekt-fyzickou osobu, která se týkala reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu.
 • Stížnost byla přímo postoupena příslušnému úřadu, konkrétně České obchodní inspekci.
 • Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj byly v roce 2018 prováděny kontroly podnikatelských subjektů místně příslušných k našemu úřadu, podnikajících v oblasti cestovního ruchu. Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, a to v souvislosti s jeho novelizací.
 • Řešeny byly také podněty z hlediska neoprávněného podnikání v oblasti tzv. velké dopravy a taxislužby.
 • Ve spolupráci s Městskou policií byla provedena kontrola předváděcí akce „typu šmejdi“.
 • Průběžně zdejší živnostenský odbor řešil z hlediska dodržování živnostenského zákona provozování nelegální ubytovny.

Nejčastějším porušením živnostenského zákona ze strany podnikatelských subjektů, a to jak právnických tak i fyzických osob, bylo porušení ustanovení § 31 odst.2 živnostenského zákona tj. neoznačení sídla taxativně stanovenými údaji tj. identifikačním číslem osoby a obchodní firmou, případně jménem a příjmením podnikatele a neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž mají na území České republiky sídlo. Dalším častým porušením živnostenského zákona bylo porušení ustanovení § 17 odst.3, 7 a 8 živnostenského zákona, tzn. neoznámení živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, a to předem, neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji, dále i porušení ustanovení § 31 odst.16 téhož zákona, tzn. při ukončení činnosti v provozovně neoznámení adresy pro vypořádání závazků. Bylo zjištěno i porušování ustanovení § 11 odst. 5 a 8 živnostenského zákona, což jsou porušení týkající se povinností podnikatele k osobě odpovědného zástupce.

zpracoval: Otakar Matějček
vedoucí kontrolního oddělení
živnostenského odboru

informace podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád v platném znění, za rok 2017

Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

V roce 2017 realizovali pracovníci kontrolního oddělení zdejšího živnostenského odboru ve své územní působnosti, tj. správním obvodu Praha 19, (Kbely, Vinoř a Satalice), celkem 104 kontrolních šetření zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění (živnostenský zákon) a předpisů souvisejících.

Kontrolních zjištění (tj. porušení konkrétních ustanovení příslušných §), bylo celkem 108, přičemž 105 se týkalo přímého porušení živnostenského zákona.

 • V blokovém řízení-příkazem na místě, bylo uloženo 9 pokut a ve správním-příkazovém řízení bylo pravomocně uloženo celkem 35 pokut.
 • Dále, ve správním řízení, bylo pravomocně 10 fyzickým osobám zrušeno celkem 12 živnostenských oprávnění a 46 právnickým osobám celkem 60 živnostenských oprávnění, což je v obou případech obdobný počet jako v roce 2016, resp. setrvalý stav.
 • Celkem 5 správních řízení ve věci zrušení živnostenských oprávnění podnikatelským subjektům-právnickým osobám, bylo vedeno na základě prvotní informace od Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, odboru metodiky a výkonu daní.
 • Ve 3 případech zdejší živnostenský odbor musel použít ustanovení § 16 odst.1 a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění. Dvěma podnikajícím fyzickým osobám a jedné právnické osobě byla uložena pokuta (za spáchání správního deliktu-přestupku), a to za to, že jako kontrolované osoby nesplnily některou z povinností podle § 10 odst.2 citovaného zákona, tj. neposkytly součinnost při výkonu kontroly.
 • Zdejší živnostenský odbor obdržel za rok 2017 na podnikatelské subjekty 2 stížnosti, které byly řádně prošetřeny, případně přímo postoupeny příslušným úřadům, konkrétně České obchodní inspekci, stavebnímu úřadu a i místně příslušnému živnostenskému úřadu.
 • Z důvodu, že se 2 podnikatelské subjekty pravděpodobně mohly dopustit porušení zákonů, jejichž řešení spadá do pravomoci jak Cizinecké policie ČR nebo Finančnímu úřadu případně i Inspektorátu práce, živnostenský odbor své poznatky zaslal těmto úřadům k dalšímu prošetření.

Nejčastějším porušením živnostenského zákona ze strany podnikatelských subjektů, a to jak právnických tak i fyzických osob, bylo porušení ustanovení § 31 odst.2 živnostenského zákona tj. neoznačení sídla taxativně stanovenými údaji tj. identifikačním číslem osoby a obchodní firmou, případně jménem a příjmením podnikatele a neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž mají na území České republiky sídlo. Dalším častým porušením živnostenského zákona bylo porušení ustanovení § 17 odst.3, 7 a 8 živnostenského zákona, tzn. neoznámení živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, a to předem, neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji, dále i porušení ustanovení § 31 odst.16 téhož zákona, tzn. při ukončení činnosti v provozovně neoznámení adresy pro vypořádání závazků. Bylo zjištěno i porušování ustanovení § 11 odst. 5 a 8 živnostenského zákona, což jsou porušení týkající se povinností podnikatele k osobě odpovědného zástupce.

zpracoval: Otakar Matějček
vedoucí kontrolního oddělení
živnostenského odboru

informace podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád v platném znění, za rok 2016

Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

V roce 2016 realizovali pracovníci kontrolního oddělení zdejšího živnostenského odboru ve své územní působnosti, tj. správním obvodu Praha 19, (Kbely, Vinoř a Satalice), celkem 112 kontrolních šetření zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění (živnostenský zákon) a předpisů souvisejících.

Kontrolních zjištění (tj. porušení konkrétních ustanovení příslušných §§), bylo celkem 115, přičemž 113 se týkalo přímého porušení živnostenského zákona.

 • V blokovém řízení bylo uloženo 11 pokut a ve správním řízení bylo pravomocně uloženo celkem 26 pokut.
 • Dále, také ve správním řízení, bylo pravomocně 16 fyzickým osobám zrušeno celkem 28 živnostenských oprávnění a 55 právnickým osobám celkem 73 živnostenských oprávnění, což je v obou případech stoupající trend oproti roku 2015.
 • Celkem 24 správních řízení ve věci zrušení živnostenských oprávnění podnikatelským subjektům -právnickým osobám, bylo vedeno na základě prvotní informace od Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, odboru metodiky a výkonu daní.
 • Ve dvou případech zdejší živnostenský odbor musel použít ustanovení § 16 odst.1 a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění. Dvěma podnikajícím fyzickým osobám byla uložena pokuta (za spáchání správního deliktu) s tím, že jako kontrolované osoby nesplnily některou z povinností podle § 10 odst.2 citovaného zákona, tj. neposkytly součinnost při výkonu kontroly, a to při prováděné kontrole Tržním řádem hl.m. Prahy zakázaného podomního prodeje.
 • Zdejší živnostenský odbor obdržel za rok 2016 na podnikatelské subjekty 2 stížnosti, které byly řádně prošetřeny, případně přímo postoupeny příslušnému úřadu, tj. České obchodní inspekci.
 • Na základě nařízení Ministerstva průmyslu a obchodu byly prováděny kontrolní úkony zaměřené na prodejce masných a mléčných výrobků, a to v období od června do září. Zjištěné nedostatky byly postoupeny jako podnět ve věci k přímému vyřízení Městské veterinární správě v Praze, která podle zpětné informace na náš podnět reagovala následnou kontrolou a zjištěné nedostatky s prodejcem závadových masných výrobků řešila cestou správního řízení.

Nejčastějším porušením živnostenského zákona ze strany podnikatelských subjektů, a to jak právnických tak i fyzických osob, bylo porušení ustanovení § 31 odst.2 živnostenského zákona tj. neoznačení sídla taxativně stanovenými údaji tj. identifikačním číslem osoby a obchodní firmou, případně jménem a příjmením podnikatele a neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž mají na území České republiky sídlo. Dalším častým porušením živnostenského zákona bylo porušení ustanovení § 17 odst.3, 7 a 8 živnostenského zákona, tzn. neoznámení živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, a to předem, neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji, dále i porušení ustanovení § 31 odst.16 téhož zákona, tzn. při ukončení činnosti v provozovně neoznámení adresy pro vypořádání závazků.

zpracoval: Otakar Matějček
vedoucí kontrolního oddělení
živnostenského odboru

informace podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád v platném znění, za rok 2015

Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

V roce 2015 realizovali pracovníci kontrolního oddělení zdejšího živnostenského odboru ve své územní působnosti, tj. správním obvodu Praha 19, (Kbely, Vinoř a Satalice), celkem 89 kontrolních šetření zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění (živnostenský zákon) a předpisů souvisejících.

Kontrolních zjištění bylo celkem 92, přičemž 91 se týkalo přímého porušení živnostenského zákona

V blokovém řízení bylo uloženo 13 pokut a ve správním řízení bylo pravomocně uloženo celkem 28 pokut

Ve správním řízení bylo pravomocně 13 fyzickým osobám zrušeno celkem 13 živnostenských oprávnění a 30 právnickým osobám celkem 43 živnostenských oprávnění

V jenom případě zdejší živnostenský odbor musel použít ustanovení § 16 odst.1 a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění. Právnické osobě tak byla uložena pokuta (za spáchání správního deliktu), že jako kontrolovaná osoba nesplnila některou z povinností pode § 10 odst.2 citovaného zákona, tj. neposkytla součinnost při výkonu kontroly

Zdejší živnostenský odbor obdržel za rok 2015 na podnikatelské subjekty 7 stížností, které byly řádně prošetřeny, případně přímo postoupeny příslušnému úřadu, např. České obchodní inspekci
Příslušnému Finančnímu úřadu byl dán 1 podnět, a to na základě důvodného podezření neplnění daňových povinností.

Nejčastějším porušením živnostenského zákona ze strany podnikatelských subjektů, a to jak právnických tak i fyzických osob, bylo porušení ustanovení § 31 odst.2 živnostenského zákona tj. neoznačení sídla taxativně stanovenými údaji tj. identifikačním číslem osoby a obchodní firmou, případně jménem a příjmením podnikatele a neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž mají na území České republiky sídlo.

Dalším častým porušením živnostenského zákona bylo porušení ustanovení § 17 odst.3, 8 a 7 živnostenského zákona, tzn. neoznámení živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, a to předem, neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji, porušení ustanovení § 11 odst. 5, a 8 živnostenského zákona, což jsou porušení týkající se povinností podnikatele k osobě odpovědného zástupce, dále i porušení ustanovení § 31 odst.16 téhož zákona, tzn. při ukončení činnosti v provozovně neoznámení adresy pro vypořádání závazků.

zpracoval: Otakar Matějček
vedoucí kontrolního oddělení
živnostenského odboru

informace podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád v platném znění, za rok 2014

Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol.

V roce 2014 realizovali pracovníci kontrolního oddělení zdejšího živnostenského odboru ve své územní působnosti, tj. správním obvodu Praha 19, (Kbely, Vinoř a Satalice), celkem 103 kontrolních šetření zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění (živnostenský zákon) a předpisů souvisejících.

Stejný byl i počet kontrolních zjištění., tzn. počet porušení živnostenského zákona

V blokovém řízení bylo uloženo 16 pokut a ve správním řízení bylo pravomocně uloženo celkem 30 pokut

Ve správním řízení bylo pravomocně 13 fyzickým osobám zrušeno celkem 16 živnostenských oprávnění a 36 právnickým osobám celkem 54 živnostenských oprávnění

Zdejší živnostenský odbor obdržel za rok 2014 na podnikatelské subjekty 4 stížnosti, které byly řádně prošetřeny, případně přímo postoupeny příslušnému úřadu, např. České obchodní inspekci

Orgánům činným v trestním řízení, tj. Policii ČR, byly dány 2 podněty, a to na základě důvodného podezření, že by se mohlo jednat o neoprávněné podnikání ve smyslu ustanovení § 251 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění

Nejčastějším porušením živnostenského zákona ze strany podnikatelských subjektů, a to jak právnických tak i fyzických osob, bylo porušení ustanovení § 31 odst.2 živnostenského zákona tj. neoznačení sídla taxativně stanovenými údaji tj. identifikačním číslem osoby a obchodní firmou, případně jménem a příjmením podnikatele a neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž mají na území České republiky sídlo. Dalším častým porušením živnostenského zákona bylo porušení ustanovení § 17 odst.3 živnostenského zákona, tzn. neoznámení živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, a to předem, porušení ustanovení § 11 odst. 5, 7 a 8 živnostenského zákona, což jsou porušení týkající se povinností podnikatele k osobě odpovědného zástupce, dále i porušení ustanovení § 31 odst.16 téhož zákona, tzn. při ukončení činnosti v provozovně neoznámení adresy pro vypořádání závazků.

zpracoval: Otakar Matějček
vedoucí kontrolního oddělení
živnostenského odboru

Změna Jednotných registračních formulářů
Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu. Tento typ formuláře o 2 stránkách lze využít při podání podle živnostenského zákona i pro základní registraci na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně.
Aplikaci k vytvoření a odeslání elektronického JRF naleznete na RŽP.

Pomocí JRF jsou možné tyto registrace resp. přihlášky do evidencí:

1. Ve vztahu k živnostenskému úřadu:

– Ohlášení živnosti
– Žádost o koncesi
– Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona
– Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
– Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
– Oznámení o přerušení provozování živnosti
– Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno

2. Ve vztahu k finančnímu úřadu:

– přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby
– přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob
– přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
– přihláška k dani z nemovitosti
– přihláška k dani silniční
– přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
– přihláška k registraci — odštěpné závody a provozovny
– přihláška k dani z příjmů jako plátci:
– daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
– daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně
– zajišťující daň
– přihláška k daňové registraci pro právnické osoby
– přihláška k registraci k dani z příjmů právnických osob
– přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
– přihláška k dani z nemovitosti
– přihláška k dani silniční
– přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
– přihláška k registraci — stálá provozovna
– přihláška k dani z příjmů jako plátci:
– daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
– daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně
– zajišťující daň z příjmů

3. Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:

– Oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti OSVČ
– Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

4. Ve vztahu k úřadu práce:

– Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO)

5. Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:

– Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti

Přílohy
Pro potřeby ohlášení více živností, více provozoven, odpovědných zástupců, nebo statutárních orgánů v rámci jednoho podání byly vytvořeny přílohové formuláře, které podnikateli umožňují ohlásit tyto skutečnosti, aniž by musel vyplňovat více základních formulářů. K základnímu formuláři byla dále vytvořena příloha určená pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení (např. přihláška k dani z přidané hodnoty) a příloha při zřízení organizační složky podniku.

Změnový list
Aby mohl podnikatel ohlásit změny vůči všem úřadům, kterých se JRF týká, byl nově vypracován dvoustránkový změnový list JRF, kterým lze ohlásit změny všech údajů nejen vůči ŽÚ, ale i vůči příslušným úřadům.
Upozornění:
Změnový list JRF lze však k ohlášení na navazující úřady využít pouze za předpokladu, že podnikatel již splnil svou základní registrační povinnost vůči těmto úřadům. Základní registrační povinností se rozumí výše uvedená registrace resp. přihláška do evidencí těchto úřadů. Pokud není vůči těmto úřadům splněna základní registrační povinnost, a to např. prostřednictvím JRF při ohlášení živnosti či žádosti o koncese, nelze v těchto případech změnový list JRF použít k ohlášení změn vůči těmto navazujícím úřadům.

Pokyny k příloze pro správu sociálního zabezpečení [doc, 125 kB]

Příloha pro správu sociálního zabezpečení [pdf, 248 kB]
Pokyny k základnímu JRF pro fyzickou osobu [docx, 69 kB]
Základní JRF pro fyzickou osobu [pdf, 269 kB]
Pokyny ke změnovému listu [docx, 69 kB]
Změnový list [pdf, 267 kB]
Základní JRF pro právnickou osobu [pdf, 148 kB]
Pokyny k základnímu JRF pro právnickou osobu [doc, 128 kB]
Seznam oborů činnosti náležejících do živnosti volné [pdf, 271 kB]
Příloha – předmět podnikání [pdf, 76 kB]
Příloha – Provozovny [pdf, 92 kB]
Odštěpný závod [pdf, 124 kB]
Prohlášení odpovědného zástupce [pdf, 127 kB]
Příloha – Odpovědný zástupce [pdf, 148 kB]
Příloha – Statutární orgán [pdf, 137 kB]
Příloha – Statutární orgán právnická osoba [pdf, 140 kB]
Přihláška k registraci pro fyzické osoby [pdf, 193 kB]
Přihláška k registraci pro právnické osoby [pdf, 188 kB]
Příloha k přihlášce k registraci – Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR [pdf, 166 kB]
Příloha k přihlášce k registraci – Organizační složky obchodního závodu [pdf, 82 kB]
Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny [pdf, 140 kB]
Zvláštní příloha pro Finanční úřad [pdf, 97 kB]
Oznámení o změně registračních údajů [pdf, 255 kB]
Žádost o zrušení registrace [pdf, 262 kB]

Další formuláře ke stažení:

Žádost o výpis z ŽR.doc
Oznámení FO o dočasném výkonu regulované činnosti v ČR.pdf
Oznámení PO o dočasném výkonu regulované činnosti v ČR.pdf
Zemědělský podnikatel Oznámení změn.doc
Samostatně hospodařící rolník žádost PO.doc
Samostatně hospodařící rolník žádost FO.doc
Žádost o uznání odb.kvalifikace (MPO).pdf
Žádost o vydání osvědčení o uznání odborné kvalifikace.pdf
Zvláštní příloha pro FÚ.pdf
Pokyny k vyplnění zvláštní přílohy pro FÚ.pdf