Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Termín zápisu:

– úterý 7. května 2024 od 8.00 do 17.00 hod.

Místo zápisu

Zápis do obou kbelských mateřských škol (Letců i Albrechtická/Albatros) bude probíhat společně v Lidovém domě Kbely, Toužimská 244, Praha 9 – Kbely

!!! POZOR !!! Každá mateřská škola koná zápis SAMOSTATNĚ. Pokud se chcete ucházet o místo v obou MŠ, musíte do každé zvlášť podat ŽÁDOST O PŘIJETÍ i EVIDENČNÍ LIST.

Odkaz na webové stránky druhé mateřské školy na území MČ Praha 19 (MŠ Albrechtická/Albatros) – k využití, pokud uvažujete o podání přihlášky do obou mateřských škol: www.ms-albrechticka.czDokumenty mají obě MŠ obsahově stejné, jediným rozdílem jsou názvy mateřských škol. Proto vždy vyplňujte formulář z webových stránek té mateřské školy, do které chcete dítě přihlásit.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Konkrétní kritéria stanovená k přijímání dětí ve školním roce 2024/2025 jsou součástí Směrnice o přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání (str. 4. a 5).

Předpokládaný počet přijímaných dětí pro školní rok 2024/2025 je 40.

Dokumenty, které zákonný zástupce dítěte mateřské škole dokládá

Zákonný zástupce ve výše uvedených termínech zápisu mateřské škole přinese již vyplněné dokumenty (vyplníte jeden on-line formulář – odkaz je níže – z něhož se Vám vygenerují a automaticky zašlou na uvedený e-mail oba potřebné dokumenty):

1) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2) Evidenční list dítětepotvrzením od lékaře o očkování* (neplatí pro děti, které budou od 1. 9. 2024 plnit povinné předškolní vzdělávání)

ODKAZ NA VYPLNĚNÍ ON-LINE FORMULÁŘE: klikněte ZDE 

Prosíme rodiče, aby údaje, které není možné v on-line formuláři vyplnit, ale v tiskové verzi se zobrazí kolonky k jejich vyplnění, vepsali do formulářů ručně, po jejich vytištění. Děkujeme.

*V souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze do mateřské školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

V případě, že dítě nebylo řádně očkováno, musí zákonný zástupce doložit, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, také potvrzením od pediatra.

3) Dále je možné doložit např.:

– rozhodnutí ředitele základní školy o odkladu školní docházky,

– pokud se jedná o přijetí dítěte uvedeného v §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. – dále jen „školský zákon“, je nutné k žádosti doložit vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře, aby ředitel školy mohl rozhodnout a mohla být nastavena vhodná podpůrná opatření (dle § 34 odst. 6 školského zákona),

PROSÍME VÁS, ABYSTE NÁS NEJPOZDĚJI PŘI ZÁPISU (LZE I DŘÍVE E-MAILEM ČI TELEFONICKY) INFORMOVALI, POKUD MÁ VAŠE DÍTĚ JAKÉKOLIV SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY * (NEBO SE DOMNÍVÁTE, ŽE BY JE MOHLO MÍT). TATO INFORMACE NEMÁ VLIV NA PŘIJETÍ DÍTĚTE, AVŠAK BUDE DOSTATEK ČASU NA NASTAVENÍ VHODNÝCH PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ, POKUD BUDOU POTŘEBA. VAŠEMU DÍTĚTI TAK VÝRAZNĚ ULEHČÍTE ADAPTACI V PROSTŘEDÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

* Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami jsou dle § 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) považovány osoby:

 • se zdravotním postižením(tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení nebo chování),
 • se zdravotním znevýhodněním(zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování),
 • se sociálním znevýhodněním(z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu).

Doklady, které je potřeba k zápisu přinést

U zápisu k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce dítěte předloží tyto doklady:

 1. svůj občanský průkaz,
 2. rodný list dítěte,
 3. popřípadě další doklady (plná moc při zastupování zákonného zástupce, povolení k pobytu u cizinců atp.)

Zveřejnění výsledků zápisu

Dle platné legislativy má škola na zveřejnění výsledků zápisu 30 dní od data podání žádosti.

S ohledem na Vás, rodiče, však informativní „předběžný“ seznam přijatých dětí zveřejníme na webových stránkách mateřské školy, na budově i ve vitríně před mateřskou školou již v úterý 14. 5. 2024 od 12.00 hod.

Předem upozorňujeme, že v seznamu budou z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna pouze registrační čísla uchazečů.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy obdrží písemně zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti (zahájení správního řízení).

 • Hierarchie doručování:
 1. do datové schránky žadatele (nepodnikající fyzická osoba), nebo
 2. poštou (v případě neuvedení datové schránky v Žádosti o přijetí).

Rodičům přijatých dětí se rozhodnutí o přijetí nezasílá, pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků zápisu. Pokud však o jeho vydání požádáte, bude Vám vyhověno.

Přihlášení dítěte do obou kbelských mateřských škol (Letců i Albrechtická/albatros)

Týká se pouze rodičů, kteří své dítě přihlásí do obou mateřských škol v MČ Praha 19.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne podat přihlášku souběžně i do druhé mateřské školy
na území MČ Praha 19 (Mateřská škola Albrechtická/Albatros) budou mu navíc u zápisu předány:

 1. Zápisový lístek
 2. Žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Oba tyto dokumenty (na jednom archu formátu A4) po vyhlášení předběžných výsledků zápisu a pouze v případě, že dítě bude přijato DO OBOU MATEŘSKÝCH ŠKOL, zákonný zástupce odevzdá té mateřské školy, kam se rozhodne, že bude jeho dítě docházet. Tato mateřská škola si ponechá „Zápisový lístek“ a obratem sama kontaktuje druhou mateřskou školu, které předá „Žádost o zpětvzetí žádosti“.

Odevzdáním dvou výše uvedených dokumentů:

– potvrdíte zájem o místo v jedné mateřské škole,

– uvolníte místo dalšímu nepřijatému uchazeči v druhé mateřské škole.

Termín pro odevzdání Zápisového lístku a Žádosti o zpětvzetí žádosti je stanoven na čtvrtek 15. 5. 2024 do 15.00 hod.

Tyto dokumenty (na jednom archu formátu A4) můžete odevzdat ve výše uvedeném termínu:

– prostřednictvím e-mailu (stačí naskenovat či vyfotografovat a zaslat na e-mail zapis@msletcu.cz)­,

– popř. vhozením do poštovní schránky školy (umístěna na plotu u hlavního vstupu).

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání je dle § 34 odst. 1 školského zákona povinné pro děti, které dosáhly alespoň pátého roku věku před zahájením nového školního roku (tj. do 31. 8. 2024).

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2 školského zákona). Pokud zákonný zástupce dítě nepřihlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.

Rodiče dětí, které již do mateřské školy docházejí, své děti k povinnému předškolnímu vzdělávání znovu nepřihlašují.

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE

Pokud má od září 2024 Vaše dítě plnit povinné předškolní vzdělávání a Vy nechcete, aby do mateřské školy každodenně docházelo, zákon Vám umožňuje vzdělávat dítě v domácím prostředí (tzv. individuální vzdělávání, které je relevantní náhradou povinného předškolního vzdělávání dle § 34b školského zákona). Pokud o této alternativě uvažujete, je důležité zavčasu podat k rukám ředitele školy „Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte“ (optimálně oznámení doložte s materiály k zápisu 7. května 2024).

Více informací o individuálním vzdělávání dítěte naleznete zde: Individuální vzdělávání dítěte

Komunikace v rámci zápisu

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na:

– telefonu: +420 724 086 397

– e-mailu: zapis@msletcu.cz

 

Těšíme se na Vás. :-)

V Praze dne 12. 4. 2024

Mgr. Jaroslav Ptáčník, DiS.,
ředitel školy