Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Oznámení o konání zvláštního zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Komu je zápis určen

Další zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

– kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

– kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

!! POZOR !! Cizinci, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana (tj. uprchlíci z Ukrajiny) NEMOHOU dle § 2 odst. 5 zákona č. 67/2022 Sb. podat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v termínu zápisu konaném dle § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (tj. „běžný“ zápis), který ředitel Mateřské školy Letců, příspěvkové organizace stanovil na 2. a 3. května 2023. Z toho vyplývá, že cizinci s dočasnou ochranou MOHOU podat žádost o přijetí dítěte do mateřské školy pouze v termínu dalšího, resp. zvláštního zápisu – termín viz níže.

TERMÍN DALŠÍHO ZÁPISU

Další zápis se bude konat:

– v pátek 2. června 2023 od 14.00 do 17.00 hod.

MÍSTO ZÁPISU

Zápis do obou kbelských mateřských škol (Letců i Albrechtická) se bude konat v:

  • Mateřské škole Albrechtická, příspěvkové organizaci
    Albrechtická 598, Praha 9 – Kbely, 197 00

Pokud se přihlásíte do obou mateřských škol, je nutno dát do každé přihlášku zvlášť:

  • pro MŠ Albrechtická přihlášku naleznete ZDE,
  • pro MŠ Letců přihlášku naleznete na této stránce níže.

Předpokládaný počet přijímaných dětí do Mateřské školy Letců pro školní rok 2023/2024 je 45.
Upozornění: Předpokládaný počet přijímaných dětí platí společně pro zápis ve standardním termínu dle § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. i pro tento zápis vypsaný dle § 2 odst. 5 zákona č. 67/2022 Sb.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1) Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 34 odst. 1 a § 34a zákona č. 561/2004 Sb. – dále jen „školský zákon“) s místem faktického pobytu ve školském obvodu (tj. území Městské části Praha 19) Mateřské školy Letců, příspěvkové organizace, které dosáhnou pěti či více let před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2023).

2) Děti, které se do mateřské školy přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 školského zákona) s místem faktického pobytu ve školském obvodu (tj. území Městské části Praha 19) Mateřské školy Letců, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2023), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

3) Děti, které se do mateřské školy přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 školského zákona) s místem faktického pobytu ve školském obvodu (tj. území Městské části Praha 19) Mateřské školy Letců, příspěvkové organizace, které dosáhnou nejméně třetího roku věku před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2023), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Nevztahuje na děti přihlašované k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Do MŠ budou nejprve přijaty děti splňující kritérium uvedené jako první v pořadí, poté děti, které splňují druhé kritérium a tak následovně.

Pokud místo pobytu dítěte uvedené v registru obyvatel, do něhož mají přístup orgány veřejné moci, neodpovídá faktickému pobytu (bydlišti), které v Žádosti o přijetí uvedl zákonný zástupce dítěte, vyzve ředitel školy zákonného zástupce, aby před rozhodnutím o Žádosti o přijetí provedl změnu místa pobytu u Ministerstva vnitra a toto řediteli následně doložil.

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání je dle § 34 odst. 1 školského zákona povinné pro děti, které dosáhly alespoň pátého roku věku před zahájením nového školního roku (tj. do 31. 8. 2023).

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2 školského zákona).

DOKUMENTY a doklady, KTERÉ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE MATEŘSKÉ ŠKOLE DOKLÁDÁ

Zákonný zástupce ve výše uvedeném termínu zápisu (tj. 2. 6. 2023) mateřské škole předloží již vyplněné dokumenty a doklady:

1) k nahlédnutí ORIGINÁL dokladu totožnosti dítěte (resp. vízový doklad dítěte) a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění pobytu nebo dočasná ochrana), z dokladu musí být patrné oprávnění dítě zastupovat,

2) doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování),

3) Žádost o přijetí spolu s potvrzením dětského lékaře z ČR o povinném očkování * (neplatí po děti plnící povinné předškolní vzdělávání).

* V souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze do mateřské školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. V případě, že dítě nebylo řádně očkováno, musí zákonný zástupce doložit, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, také potvrzením od pediatra.

Preferováno je osobní podání dokumentů/dokladů, avšak pokud se z vážných důvodů zákonný zástupce nemůže zúčastnit zvláštního zápisu osobně, může zaslat výše uvedené doklady/vyplněné dokumenty v termínu zvláštního zápisu do datové schránky mateřské školy (ID: e62k48a), poštou na adresu sídla mateřské školy či e-mailem s elektronicky uznávaným podpisem – na e-mailovou adresu zapis@msletcu.cz (o jiném než osobním podání dokumentů a dokladů je nutno mateřskou školu předem informovat.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU

Na webových stránkách mateřské školy, na budově i ve vitríně MŠ bude v úterý 6. 6. 2023 od 12.00 hod. zveřejněn seznam přijatých dětí.

Předem upozorňujeme, že v seznamu budou z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna pouze registrační čísla žadatelů.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy obdrží písemně zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti (zahájení správního řízení).

Rodičům přijatých dětí se rozhodnutí o přijetí nezasílá, pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků zápisu.

V obou výše uvedených případech bude zákonným zástupcům zaslána informace o přijetí či nepřijetí dítěte v českém i ukrajinském jazyce, dle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

KOMUNIKACE V RÁMCI ZÁPISU

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na:

– telefonu: +420 724 086 397

– e-mailuzapis@msletcu.cz

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 (v rámci zvláštního zápisu)
Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

SMĚRNICE K ZÁPISU 2023/2024 

V Praze dne 31. 3. 2023

Mgr. Jaroslav Ptáčník, DiS.,
ředitel školy