Mateřská škola Letců

Mateřská škola Letců je příspěvkovou organizací s veřejnou formou hospodaření. Jejím zřizovatelem je Městská část Praha 19. Mateřská škola se nachází v zástavbě rodinných domů, v klidné lokalitě okrajové části Prahy. I přesto, že se nachází v hlavním městě, je její velikou výhodou množství zeleně, které obklopuje nejen mateřskou školou, ale celou městskou část.

Škola byla založena v roce 1960 a její kompletní rekonstrukce proběhla v roce 2006. V současné době je v budově mateřské školy umístěno šest věkově homogenních tříd
s celkovou kapacitou 156 dětí. Všechny třídy jsou účelně vybaveny didaktickými pomůckami, hrami a hračkami. K budově školy přiléhá rozlehlá zahrada s několika
pískovišti, herními prvky, toaletami a dopravním hřištěm, které umožňuje realizaci dopravní výchovy v bezpečném prostředí.

V rámci vzdělávání je naší prioritou poskytování kvalitního předškolního vzdělávání, které dětem pomůže k úspěšnému vstupu do základní školy. Zaměřujeme se zejména na rozvoj dětí v oblastech, které dětem mohou přinášet největší obtíže při vstupu do základního vzdělávání (tj. oblast grafomotoriky a logopedie) či těch, které vyplývají z potřeb současné společnosti (tj. dopravní výchova, environmentální výchova, prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů). Vzdělávání obohacujeme nabídkou odpoledních zájmových kroužků a řadou různých akcí pro děti i jejich rodiče. Významnou a tradiční akcí, která má charitativní charakter, je „Jarní Jarmark Spolu Dětem.“ Získané finanční prostředky zpravidla darujeme školám či organizacím poskytujícím vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracujeme s nejrůznějšími kbelskými spolky a organizacemi.

Vzdělávání dětí zajišťuje 13 učitelů. Nedílnou součástí pedagogického sboru je speciální pedagožka, jejímž prostřednictvím můžeme dětem, které to potřebují, účelně poskytovat odbornou speciálně pedagogickou péči. Otevřeným přístupem všech pedagogů i dalších zaměstnanců se snažíme připívat k dobrému klimatu školy a vytvářet dětem bezpečné prostředí.