I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mateřská škola Letců, příspěvková organizace, se sídlem Praha 9 – Kbely, Letců 731, PSČ 197 00, IČ 70920290, zastoupena Mgr. Jaroslavem Ptáčníkem, DiS., ředitelem (dále jen „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:
Mateřská škola Letců, příspěvková organizace, se sídlem Praha 9 – Kbely, Letců 731, PSČ 197 00
ředitel: Mgr. Jaroslav Ptáčník, DiS.
telefonní spojení: +420 286 852 013, mob. +420 724 086 397.

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je:
Mgr. Ivan Chytil, společník a jednatel společnosti Chytil & Mann, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 29152046, se sídlem Maiselova 38/15, 110 00, Praha 1 – Josefov

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal zejména na základě zákona nebo na základě Vámi poskytnutého souhlasu, byl-li takový souhlas nutný.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění svých úkolů a povinností městské části v oblasti jejího výkonu samosprávy nebo přenesené správy, a to vždy pouze v minimálním a nezbytném rozsahu.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

– plnění povinností a práv správce vyplývajících ze zákona nebo stanovených přímo zákonem,
– oprávněný zájem správce nebo třetí osoby,
– Váš souhlas se zpracováním v případech, kdy bylo jeho udělení nutné.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

– plnění úkolů školského zařízení,
– činnosti správce vztahující se k zajištění potřeb jeho žáků.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje:
– po dobu nezbytně nutnou vyplývající ze zákona,
– po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže v souladu s dotčenými právními předpisy.

V. Příjemci osobních údajů

1. Příjemci osobních údajů jsou tyto osoby:

– zaměstnanci správce.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
– právo opravu svých osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
– právo na výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirový program, bezpečnostní firewall a SSL šifrování.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit, a to vždy písemnou formou.

2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018 (aktualizace k 21. 10. 2021)