Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl (a) poučen (a) o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.

Dále jsem byl (a) poučen (a) o tom, že:

  1. dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti můžete využít ve středu 13. 5. 2020 od 11:00 do 12:00, v Mateřské škole Letců, příspěvkové organizaci. Termín Vaší případné návštěvy si prosím rezervujte na tel. č. + 420 724 086 397. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno,
  2. dle § 36 odst. 5 správního řádu je účastník řízení nebo jeho zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba,
  3. dle § 38 odst. 1správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 73správního řádu).