1. Odbor občansko správní
Agenda Zaměstnanci Informace odboru Potřebuji zařídit...

NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY NELZE KONAT SŇATEČNÉ OBŘADY

Vláda České republiky usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

V návaznosti na to usnesením č. 215 ze dne 15. 3. 2020 rozhodla o přijetí krizového opatření ve smyslu § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto opatřením zakázala s účinností od 16. 3. 2020 od 0:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 volný pohyb osob na území České republiky. Z tohoto zákazu stanovila určité taxativní výjimky výslovně zmíněné v dotčeném usnesení.

Výše uvedená usnesení byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 69/2020 Sb. a č. 85/2020 Sb. Stejnopisy příslušných částek Sbírky jsou dostupné na
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/, případně přímo na
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38806, resp.
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38811.

Sňatečné obřady po dobu trvání zákazu volného pohybu nelze konat, neboť na ně nedopadá žádná z výjimek zákazu volného pohybu osob vymezená v usnesení vlády č. 215 z 15. března 2020. Uzavření manželství nelze považovat za neodkladnou úřední záležitost.

Chystáte se na dovolenou do zahraničí a berete s sebou například nezletilého vnuka, neteř nebo dítě svých přátel? (článek v pdf)

e-Občanka Vám zjednoduší život

Pro zájemce, kteří chtějí prožít slavnostní chvíle v důstojném prostředí, byla vybudována obřadní síň, která není jenom hezkou místností, ale poskytuje komfort svého zázemí. Samostatná místnost pro obřadníka s ovládáním ozvučení, šatna, bezbariérový přístup i WC, oddělená úpravna, možnost úpravy velikosti prostoru. Za zmínku samozřejmě stojí skutečnost, že je obřadní síň součástí Lidového domu, který poskytuje další možnosti využití.

 

Svatby na ÚMČ Praha 19

Velmi nás těší, že uvažujete o uzavření manželství na našem matričním úřadě.

Doklady potřebné k uzavření manželství:
platné občanské průkazy, rodné listy snoubenců, u rozvedených – rozsudek o rozvodu opatřený doložkou o nabytí právní moci, u ovdovělých – úmrtní list (manžela nebo manželky), u cizinců – Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Svatební síň
Oddací dny:
čtvrtek a pátek od 10.00 hod. do 13.30 hod.
Adresa svatební síně:
Toužimská 244, Praha 9 – Kbely
Kapacita svatební síně:
30 osob

Zlaté svatby
Možnost uspořádání zlaté svatby po padesáti letech trvání manželství novým slavnostním obřadem. Informace na tel. č. 284080836 nebo 38.


Doklady potřebné k sepsání „souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství“ buď k narozenému nebo nenarozenému dítěti :
rodné listy rodičů, platné občanské průkazy, těhotenský průkaz matky, v případě rozvodu manželství matky – rozvodový rozsudek s doložkou o nabytí právní moci, v případě ovdovělé matky – úmrtní list manžela.

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné.

Změnu místa trvalého pobytu může ohlásit:

 • občan České republiky starší 15 let
 • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, popřípadě fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • občanem pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na ohlašovně trvalého pobytu (je možné vyplnit pouze originální tiskopis)
  Každý občan, tedy i dítě mladší 15 let, musí mít při změně místa trvalého pobytu vypsaný svůj vlastní přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Za děti mladší 15 let přihlašovací lístek vypisuje a podepisuje zákonný zástupce.
 • předložit platný občanský průkaz nebo, nemá – li platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou
 • doložit vlastnictví bytu nebo domu (např. výpisem z katastru nemovitostí) nebo doložit oprávněnost užívání bytu nebo domu (např. nájemní smlouvou), a to v originále či ověřené kopii.
  V případě, že občan doklad o vlastnictví či oprávněnosti užívání objektu nevlastní, je povinen doložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V případě, že oprávněná osoba je přítomna na ohlašovně při provádění změny místa trvalého pobytu a potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím lístku před zaměstancem ohlašovny, úředně ověřené písemné potvrzení se nevyžaduje.
  Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např.byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
  V případě, že souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu uděluje oprávněná osoba, je nutné zároveň doložit, že oprávněná osoba je oprávněna byt nebo dům užívat.
 • zaplatit správní poplatek 50,- Kč. Osoby mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.
  Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nedokládá ohlašovně své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
  Zákonný zástupce, popřípadě pěstoun, který ohlašuje změnu místa trvalého pobytu za občana mladšího 15 let , předloží český rodný list dítěte a občanský průkaz dítěte, v případě, že mu byl vydán.
  Zákonný zástupce, který ohlašuje změnu místa trvalého pobytu za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu, předloží své oprávnění k zastupování občana a jeho občanský průkaz (v případě, že mu občanský průkaz nebyl vydán, předloží rodný list občana).
  V případě, že občan prokazuje při změně místa trvalého pobytu totožnost občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu (roh) a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.
  Zjistí-li ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory v uváděných údajích s údaji v agendovém informačním systému evidence obyvatel nebo občanských průkazů, vyzve občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.
  Po ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu.

Hlášení pobytu u osob s cizí státní příslušností

Úřad městské části Praha 19, Odbor občanskosprávní vykonává agendu ohlašovny trvalého pobytu a osobních dokladů pouze pro občany České republiky.
Obdobné agendy týkající se cizinců (např. agenda povolování pobytu, rušení údaje o místu hlášeného pobytu na návrh vlastníka objektu, poskytování údajů z informačního systému cizinců, poskytování údajů o cizincích hlášených k pobytu v objektu na žádost vlastníka objektu) spadají do kompetence regionálních pracovišť Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.
Kontakt na regionální pracoviště: Pracoviště Praha I – působnost: Praha 1, 3, 6, 7, 8 a 9
Koněvova 188/32
Praha 3 – Žižkov
Tel.: 974 820 680
Úřední hodiny: Po, St: 8.00 – 17.00
Út, Čt: 8.00 – 15.00
Pá: 8.00 – 12.00 (pouze pro objednané klienty)

Zaevidování trvalého pobytu dítěte po narození

Po narození dítěte (občana České republiky) vydá matriční úřad rodný list a současně zaeviduje údaje o narození do agendového informačního systému evidence obyvatel. Dítěti je ze zákona přidělena adresa trvalého pobytu na území České republiky, a to podle § 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel):
Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky.
Není–li matka nebo osvojitelka občanem České republiky, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu jeho otce nebo osvojitele (trvalý pobyt otce se přiděluje u dětí narozených po 31.12.2010).

Získá–li občan státní občanství České republiky určením otcovství, je místem jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí státního občanství.
Nelze – li zjistit místo trvalého pobytu dítěte podle výše uvedeného (např. matka je občan České republiky bez trvalého pobytu na území České republiky nebo matka je cizinka a otec občan České republiky bez trvalého pobytu na území České republiky), je místem trvalého pobytu dítěte:

 • u narození na území České republiky sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se dítě narodilo
  nebo
 • sídlo zvláštní matriky, v případě, že se dítě narodilo v cizině (Brno, Dominikánská 2)
  Trvalý pobyt novorozenců není třeba hlásit. Dítěti je po vydání rodného listu ze zákona přidělena adresa místa trvalého pobytu podle výše uvedeného. Pouze v případě, že by rodiče chtěli, aby bylo dítě hlášeno na jiné adrese trvalého pobytu, je třeba postupovat a předložit doklady podle § 10 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel.

Občanům narozeným v zahraničí vzniká na základě zápisu narození do zvláštní matriky ze zákona platný trvalý pobyt na území České republiky (místo trvalého pobytu je určováno podle výše uvedeného). Netýká se to však jen novorozenců, trvalý pobyt na území České republiky od narození vzniká všem občanům, kteří požádají o zápis narození do zvláštní matriky. Takto vzniklý trvalý pobyt na území České republiky je možné ukončit.

V případě dotazů se můžete obrátit na pracovnice oddělení evidence obyvatel – tel.: 284080837.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky
Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.
Sdělení může podat:

 • občan České republiky starší 15 let
 • pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
 • zákonný zástupce, popřípadě pěstoun za občana mladšího 15 let
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ukončit trvalý pobyt na území ČR

Sdělení lze podat:

 • osobně na ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo na českém zastupitelském úřadě nutné je předložit občanský průkaz nebo cestovní pas, u občana mladšího 15 let rodný list
 • v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem občana
 • elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem
 • prostřednictvím datové schránky

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky podléhá správnímu poplatku 100 Kč, prostřednictvím českého zastupitelského úřadu 300 Kč.
Trvalý pobyt na území České republiky bude ukončen k datu doručení žádosti o ukončení trvalého pobytu na území České republiky (včetně dokladu o úhradě správního poplatku) na Úřad městské části Praha 19, Odbor občanskosprávní, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR.
Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu. Ukončením trvalého pobytu na území České republiky skončí platnost občanského průkazu.
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR. Občan může požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž nebude uvedena adresa trvalého pobytu na území ČR.
Ukončení trvalého pobytu však může mít vliv na různé smlouvy uzavřené v České republice, např. stavební spoření, penzijní připojištění atd. Doporučujeme proto u příslušných institucí prověřit případný dopad ukončení trvalého pobytu na území České republiky na tyto smlouvy.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

V případě, kdy majitel nemovitosti zjistí, že v jeho domě jsou hlášeny osoby, které zde nebydlí a nemají ani vlastnická či užívací práva (nemají vystavenou nájemní smlouvu nebo nejsou spolumajiteli), může tuto situaci vyřešit podáním žádosti o zrušení trvalého pobytu těchto osob.
Z žádosti musí být zřejmé, kdo je žadatelem (nutno uvést jméno, příjmení, datum narození a adresu žadatele) žadatelem jsou všichni majitelé nemovitosti, a které osobě (jméno, příjmení a adresa) navrhuje zrušit trvalý pobyt. Žádost musí být podepsána .
Žádost může podat pouze osoba oprávněná, kterou je buď majitel nebo uživatel objektu. Svoje oprávnění prokazuje buď výpisem z katastru nemovitostí, nebo nájemní smlouvou, jejichž kopii přiloží ke své žádosti.
Doručením žádosti ohlašovně trvalého pobytu je zahájeno správní řízení.
Jestliže občanovi nesvědčí k objektu žádné vlastnické (užívací) právo a v objektu nebydlí, (obě tyto podmínky stanovené v § 12 odst.1 písm.c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, musí být splněny současně), bude vydáno rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu a současně s tím bude občanovi přidělena úřední adresa.
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel je zpoplatněno za každou osobu – správním poplatkem 100,- Kč
Upozornění: občan nemůže sám proti sobě podat návrh na zrušení své adresy trvalého pobytu. Ohlašovna rozhoduje pouze o trvalém pobytu českých státních občanů, pobyty cizích státních příslušníků řeší výhradně Cizinecká policie.

Úřední adresa ohlašovny a doručování pošty

Úřad městské části Praha 19 nepřebírá žádnou korespondenci určenou pro občany s evidovaným trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny, tzv. úřední adrese Praha 9 – Kbely, Semilská 43/1, pouze umožňuje uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.
S dotazy na možnosti přebírání či přeposílání korespondence se obraťte na příslušnou doručovací poštu.

Vedení tzv. doručovací adresy v agendovém informačním systému evidence obyvatel

Podle § 10b odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze na písemnou žádost občana v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštních právních předpisů.
Adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území ČR (Úřad městské části Praha 19, Odbor občanskosprávní, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbely), a to:

 • osobně – občan žádost podepíše před zaměstnancem ohlašovny
 • písemně – žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem
 • elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem
 • prostřednictvím datové schránky.

Žádost může obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby mu byly doručovány písemnosti na udanou adresu pro doručování. V případě, že žádost toto datum neobsahuje, vede se adresa pro doručování písemností v evidenci obyvatel od data doručení žádosti na ohlašovnu trvalého pobytu.

Doručovací adresou se rozumí:
a) jakákoli adresa v ČR, která vykazuje znaky adresy (adresou se rozumí kombinace názvu okresu, obce, části obce, katastrálního území, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo)
b) adresa v zahraničí
c) PO BOX
d) dodávací schránka

Doručovací adresou není e-mailová adresa, fax, číslo mobilu pro zaslání SMS a adresa ve formě POSTE RESTANTE.
Upozorňujeme, že na adresu pro doručování písemností jsou povinny doručovat správní orgány a jiné orgány veřejné moci (např. ministerstva, krajské úřady, obecní úřady, soudy, policie, stavební úřady, katastrální úřady atd.). K údaji o doručovací adrese nemají přístup a nebudou na ni doručovat jiné subjekty (jako např. peněžní ústavy, dodavatelé energií či jiných služeb, telefonní operátoři atd.)

Potvrzení údajů pro zahraničí

Občanovi, který potřebuje potvrzení údajů pro zahraniční úřady (např. údaje o trvalém pobytu či rodinném stavu), bude na jeho žádost vystaveno potvrzení podle § 14 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině vydává obec příslušná podle trvalého pobytu občana v případě, že požadované údaje jsou jí známy.
Vyšší ověření takto poskytnutých údajů provede na žádost občana Odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí.
Adresa:
Ministerstvo zahraničních věcí
Odbor konzulárních činností – pracovní skupina legalizace
Hradčanské náměstí 5
110 00 Praha 1
tel.: 224 182 153, 224 182 188
e-mail: legalizace@mzv.cz

Poskytnutí údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel

a) obyvateli k jeho osobě
Ministerstvo vnitra ČR, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytují na základě žádosti obyvatele údaje vedené v agendovém informačním systému k jeho osobě.
Obyvatelem se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí:

 • státní občan České republiky
 • osoba, která pozbyla státní občanství České republiky
 • cizinec, který je matkou, otcem, případně jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana České republiky (k těmto osobám se v agendovém informačním systému evidence obyvatel vedou údaje pouze v tomto rozsahu
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, není-li přiděleno rodné číslo, vede se datum narození, místo, případně stát narození, státní občanství, rodinný stav, datum úmrtí)

Poskytování údajů cizincům je v kompetenci regionálních pracovišť Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.
Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému může podat:

 • obyvatel starší 15 let
 • zákonný zástupce obyvatele mladšího 15 let
 • zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Zákonný zástupce, který žádá o poskytnutí údajů za obyvatele mladšího 15 let, musí prokázat svoji totožnost a jeho údaje se zapisují do žádosti o poskytnutí údajů. Dále předloží rodný list dítěte.
Pokud za obyvatele žádá o poskytnutí údajů z agendového informačního systému opatrovník, člen domácnosti nebo zmocněnec, musí prokázat svoji totožnost (jeho údaje se zapisují do žádosti o poskytnutí údajů) a své oprávnění k zastupování obyvatele.

Údaj o osvojení se poskytuje pouze obyvateli staršímu 18 let.

V žádosti obyvatel uvede:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
 • rodné číslo, není – li přiděleno tak datum narození
 • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
 • adresu místa trvalého pobytu

Žádost je možné podat:

 • elektronicky Ministerstvu vnitra ČR, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra ČR dálkovým přístupem, který musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem
 • prostřednictvím zpřístupněné datové schránky
 • osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra ČR nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
 • v listinné podobě ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra ČR, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem
  Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50 Kč za každou započatou stranu.
 • pro elektronické vyplnění je nutné mít nainstalovaný Acrobat Reader verze 9.0 a vyšší, žádost lze i elektronicky podepsat

b) k osobě blízké
Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna poskytují na základě žádosti obyvatele údaje vedené v agendovém informačním systému k osobě blízké.
K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu a místu úmrtí.
Osobou blízkou se podle § 8 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo registrovaný partner.

Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému k osobě blízké může podat:

 • obyvatel starší 15 let
 • zákonný zástupce obyvatele mladšího 15 let
 • zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Zákonný zástupce, který žádá o poskytnutí údajů za obyvatele mladšího 15 let, musí prokázat svoji totožnost a jeho údaje se zapisují do žádosti o poskytnutí údajů. Dále předloží rodný list dítěte.
Pokud za obyvatele žádá o poskytnutí údajů z agendového informačního systému opatrovník, člen domácnosti nebo zmocněnec, musí prokázat svoji totožnost a jeho údaje se zapisují do žádosti o poskytnutí údajů. Dále musí doložit své oprávnění k zastupování obyvatele.
Náležitosti žádosti a způsoby podání žádosti jsou stejné jako v případě žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému obyvateli k jeho osobě – viz bod a)
Poskytnutí údajů z agendového informačního systému je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50 Kč za každou započatou stranu.

c) vlastníkovi objektu
Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou. Tyto údaje však nelze poskytnout k vymezené části objektu (např. bytu).
Poskytnutí údajů vlastníkovi objektu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50 Kč za každou započatou stranu.
Zprostředkování kontaktu
Podle § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů zprostředkuje Ministerstvo vnitra České republiky od 1.7.2010 na základě písemné žádosti občana České republiky staršího 15 let o zprostředkování kontaktu (dále jen kontaktující osoba) kontakt s jiným občanem České republiky uvedeným v žádosti (dále jen kontaktovaná osoba).

Žádost je možné podat:

 • osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo Ministerstvu vnitra ČR, v tomto případě je žadatel povinen prokázat svoji totožnost
 • písemně – žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem
 • elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem
 • prostřednictvím datové schránky

V žádosti občan uvede:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
 • adresu místa trvalého pobytu
 • popřípadě jiné kontaktní údaje a důvod zprostředkování kontaktu
 • ke kontaktované osobě občan uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo posledního známého pobytu
 • kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou (osobou blízkou podle zákona o evidenci obyvatel se rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě vnuk, manžel nebo registrovaný partner)

Ministerstvo vnitra České republiky provede na základě žádosti šetření v registru obyvatel a v informačním systému evidence obyvatel a v případě, že kontaktovanou osobu jednoznačně identifikuje, zašle kontaktované osobě informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby a důvod pro zprostředkování kontaktu. Pokud kontaktující osoba uvede v žádosti kromě adresy místa trvalého pobytu také jiné kontaktní údaje (např. telefon, e-mail atd.), zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě místo adresy místa trvalého pobytu tyto jiné kontaktní údaje kontaktující osoby. Adresa místa trvalého pobytu se vedle jiných kontaktních údajů v tomto případě zašle jen pokud to kontaktující osoba uvede ve své žádosti. Ministerstvo vnitra sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě.
V případě, že nelze kontaktovanou osobu jednoznačně identifikovat nebo tato osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky či zemřela, sdělí Ministerstvo vnitra České republiky tuto skutečnost kontaktující osobě.
V případě, že kontaktovaná osoba zemřela a byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí Ministerstvo vnitra kontaktované osobě údaj o datu a místu úmrtí.
Zprostředkování kontaktu je zpoplatněno správním poplatkem 500 Kč za každou kontaktovanou osobu.